ProbleemOplossing

Bij veel cliënten begint de werkrelatie met de vraag één of meer problemen op te lossen,
soms geformuleerd als opdracht om een verbetering in de bedrijfsvoering te helpen
realiseren. Hoewel situaties sterk verschillen zien we vaak de volgende fasen.

Oriëntatiegesprek
In het oriëntatiegesprek brengt Tuman met de ondernemer van directievoering tot werkvloerpraktijk de mogelijke verbetergebieden in kaart en licht zij haar expertise en
werkwijze toe. De ondernemer geeft aan of hij bedrijfskundige ondersteuning wenst.

Scope vaststellen
Bij interesse stelt de ondernemer per probleem, vraagstuk, verbetering of plan vast:
belang, doelstellingen, afbakening, prioriteit, tijdpad en gewenste ondersteuning.
Tuman maakt een offerte op maat voor dienstverlening in dagdelen of dagen.

Bedrijfsonderzoek 
Bij opdracht onderzoekt Tuman de vraagstukken en mogelijke oplossingen. De onder-
nemer krijgt de haalbare verbeteringen met advies ter keuze en goedkeuring voorgelegd. Vastlegging gebeurt in een compact stappenplan, projectprogramma of strategisch plan.

Praktijkimplementatie
Na keuze en accordering verschuift de nadruk naar het creëren van draagvlak om de veranderingen geaccepteerd en gerealiseerd te krijgen. Tuman begeleidt de organisatie
en blijft betrokken tot de doelstellingen zijn gehaald en de nieuwe werkwijze is geborgd.

Niet het sterkste bedrijf overleeft, maar het bedrijf dat zich
 het beste aanpast aan veranderende omstandigheden