Bedrijf Support
 
Bij Bedrijf Support stelt Tuman haar eigen en de binnen het IIB-netwerk aanwezige expertise beschikbaar voor advies en begeleiding voor een gereduceerd tarief.

Uit een bedrijfsdiagnose ontstaat naar behoefte een Bedrijf Support Programma met doelstellingen en verbeterprojecten gericht op probleemoplossing en prestatieverbetering voor betere bedrijfsresultaten en meer concurrentiekracht. De kracht van een BSP ligt in het daadwerkelijk aanpakken van problemen en realiseren van plannen. De aanpak is gericht op zowel reductie van kosten als verhoging van opbrengsten. Daarnaast is er aandacht voor kansbenutting, professionalisering van bedrijfsprocessen en bedrijfsontwikkeling.

Na akkoord van en in nauwe samenwerking met de cliënt wordt het programma in volgorde van prioriteit uitgevoerd. Het  halen van de doelstellingen staat centraal, het plan wordt zonodig bijgestuurd. De voortgang wordt vooral bepaald door de context tijdens het traject en de besteedde tijd.
 
   Creërend ondernemerschap vereist naast wils- en
daadkracht ook denkkracht en voorstellingsvermogen