Privacy Statement Tuman BedrijfsAdvies

Persoonsgegevens worden slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Tuman BedrijfsAdvies of indien u hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Wim Tuijp
Onderneming:         Tuman BedrijfsAdvies
Bezoekadres:          Noordeinde 11
                               1131GA Volendam
                               Nederland
E-mail:                    info@tuman.nl
Telefoonnummer:    +31 (0)299363574
KvK-nummer:          37161822

Tuman BedrijfsAdvies is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Tuman BedrijfsAdvies is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Tuman BedrijfsAdvies is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking namens Tuman BedrijfsAdvies, waaronder http://www.tuman.nl.

Tuman BedrijfsAdvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Tuman BedrijfsAdvies opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Tuman BedrijfsAdvies. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Tuman BedrijfsAdvies om de overeenkomst uit te voeren.

Tuman BedrijfsAdvies gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en slaat uw gegevens veilig op. Eventuele datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Tuman BedrijfsAdvies de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Tuman BedrijfsAdvies worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres;
- voor het versturen van nieuwsbrieven: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht en e-mailadres;
- voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;

Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Tuman BedrijfsAdvies altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@tuman.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht
- in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
- in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Tuman BedrijfsAdvies gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Tuman BedrijfsAdvies, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@tuman.nl.

Het staat Tuman BedrijfsAdvies vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Tuman BedrijfsAdvies ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Tuman BedrijfsAdvies. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Tuman BedrijfsAdvies. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Tuman BedrijfsAdvies.